Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

Mateřské škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín vyhlašuje

ZÁPIS

DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠK.ROK

2024/2025, který se uskuteční v termínu:

6. 5. 2024 – 10. 5. 2024

 • 6. 5. 2024        od 7 – 12 hod.
 • 7. 5. 2024         od 7 – 15 hod.
 • 8. 5. 2024         státní svátek - MŠ zavřená
 • 9. 5. 2024         od 7 – 15 hod.
 • 10. 5. 2024       od 7 – 12 hod.

Žádost můžete:

 • podat osobně v
 • poslat datovou schránkou školy - qi79w7z
 • poslat emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, email školy: mat.skola.zubri@seznam.cz
 • poslat poštou na adresu: MŠ Zubří, Sídliště 6. května 1109, Zubří 756 54

Při podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání doloží zákonný zástupce dítěte: žádost o přijetí, rodný list a občanský průkaz.

Žádost o přijetí a další informace jsou ke stažení na: www.mszubri.cz


Žádost o přijetí a další informace jsou ke stažení viz. níže.

Značka, obrázek KYTIČKA – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové JAK PROBĚHNE ZÁPIS DO MŠ?

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání s přílohami přinesete :

Osobně -  bezkontaktně vhozením v obálce označené ZÁPIS  do připraveného uzamčeného boxu před vchodem do MŠ.

Nebo zašlete :

Datovou schránkou (číslo datové schránky školy- qi79w7z)

e-mailem -  s uznávaným elektron. podpisem, Email: mat.skola.zubri@seznam.cz

poštou – na adresu – MŠ Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří

Značka, obrázek KYTIČKA – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové K PŘIHLÁŠCE?

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025  najdete na našich webových  stránkách v rubrice  Zápis do MŠ

- nebo budou v  MŠ  k vyzvednutí  - prosím volejte na číslo 732 887 991.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního  řádu),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,

 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Přílohy žádosti :

1. kopie rodného listu dítěte

2. potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte ( součástí přihlášky)

Doložení řádného očkování dítěte:
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním.

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. 

 Značka, obrázek KYTIČKA – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové§34b INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

1)Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověřování uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odst.3, a to ani v náhradním termínu.

5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy a ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1

Značka, obrázek KYTIČKA – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové REGISTRAČNÍ ČÍSLA

• Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží zákonný zástupce přihlašovaného dítěte prostřednictvím poskytnutého emailu nebo SMS.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno na našich webových stránkách v rubrice Zápis do MŠ nebo na hlavních dveřích do MŠ v době do 10.6.2024.  

 • Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).
 • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku. Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy. Na základě současné situace totiž základní školy budou uzavírat rozhodnutí o přijetí až  a rodiče mají možnost do té doby doložit rozhodnutí o odkladu dítěte. Nevíme tedy přesný počet přijímaných dětí a tato situace se ještě může změnit.

Značka, obrázek KYTIČKA – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové Žádost k předšk. vzdělávání: Žádost o přijetí 2024

Značka, obrázek KYTIČKA – Obrázkový ostrov Lenky Procházkové Směrnice kritéria: Kritéria přijetí 2024

Značka, obrázek KYTIČKA – Obrázkový ostrov Lenky ProcházkovéObecně závazná vyhláška - Spádové obvody

Značka, obrázek KYTIČKA – Obrázkový ostrov Lenky ProcházkovéDesatero pro rodiče

 
 


Archiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30